جلسه بین المللی کتابخوانی

  • به زبان فارسی، انگلیسی، آلمانی و سایر زبان ها در صورت لزوم
  • درمرکزشهر در بازار، خانه بغلی کلیسا
  • ساعت شروع آماده سازی ۱۱ صبح
  • ساعت ۱۲ صرف صبحانه( در صورت امکان مقداری غذا با خود بیاورید)
  • ساعت ۱۳ جلسه کتابخوانی شروع می شود.

جلسات ما:
شنبه اول و سوم ماه

ما در حال حاضر در Zoom جلسه داریم (کنفرانس ویدیویی).
Pastor Bökemeier
لطفا پیوند را از

Pfarrer Dieter Bökemeier, 05231 976851, dieter.boekemeier@lippische-landeskirche.de